Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

CardPlus VM OÜ hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.  CardPlus VM OÜ eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel oma klientide andmeid töötleme. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab CardPlus VM OÜ andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1. Mõisted
„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„Kehtivad õigusaktid“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist; järelevalveasutuste soovitused ja juhised, sealhulgas, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimise ajal või pärast selle sõlmimist antud soovitused ja juhised.
„Klient“ või „andmesubjekt“  Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada CardPlus VM OÜ teenuseid ning kelle Isikuandmeid CardPlus VM OÜ Töötleb.
„Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Vastutav Töötleja“ või „andmetöötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Vastutav Töötleja CardPlus VM OÜ.
„Veebileht“  CardPlus VM OÜ veebileht https://cardplus.ee ja sellega seotud alamdomeenid või CardPlus VM OÜ poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.
„Volitatud Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
2. Üldsätted
 • Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada CardPlus VM OÜ teenuseid.
 • Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.
 • CardPlus VM OÜ kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.
 • CardPlus VM OÜ on õigus Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.
3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
 • CardPlus VM OÜ võib Kliendi Isikuandmeid Töödelda erinevatel eesmärkidel. CardPlus VM OÜ Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
 • CardPlus VM OÜ Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:
 • Kliendile teenuse pakkumuse tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks;
 • CardPlus VM OÜ juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses CardPlus VM OÜ poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;
 • CardPlus VM OÜ õigustatud huvi korral, tingimusel, et CardPlus VM OÜ õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele, näiteks seoses isikute ja vara kaitseks turvakaamerate kasutamisega;
4. Isikuandmete kogumine
 • Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida CardPlus VM OÜ Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida kliendile osutatakse.
 • Isikuandmed, mida CardPlus VM OÜ oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:
 • Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu Kliendi eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoni number, postiaadress, elektrooniline COVID tõend (PDF);
 • CardPlus VM OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekivad andmed nagu tellimuste arv, sagedus jms.
 • CardPlus VM OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud Isikuandmeid (näiteks andmed tellimuste arvu kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.
 • Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
 • Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 • Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
5. Isikuandmete säilitamise periood
 • CardPlus VM OÜ ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
 • Töötlemise eesmärk:
  • tellimuse töötlemine – Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 nädal
  • e-poe teenuste toimimise tagamine – Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat
  • finantstegevus, raamatupidamine – Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.
 • Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.
 • Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 • Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust ülal toodud jaotises „Ettevõttest“ toodud kontaktandmetel.
6. Turvakaamerate kasutamine
 • CardPlus VM OÜ kasutab enda territooriumil turvakaameraid isikute ja vara kaitse eesmärgil.
 • Turvakaamerate kasutamise kohta on turvakaamerate jälgimisalasse alati paigutatud silt turvakaamera kasutamise kohta.
 • CardPlus VM OÜ ei edasta turvakaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute poolt. Näiteks varguse korral võib CardPlus VM OÜ edastada salvestise Politsei- ja Piirivalveametile.
 • CardPlus VM OÜ säilitab turvakaamerate salvestisi kuni 3 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.
7. Küpsised
 • CardPlus VM OÜ võib kasutada Veebilehel küpsiseid.
 • Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
 • Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.
8. Kliendi õigused
 • Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.
 • Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
  • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas CardPlus VM OÜ on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid CardPlus VM OÜ Kliendi kohta töötleb;
  • õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda CardPlus VM OÜ oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
  • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada CardPlus VM OÜ vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;
  • õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
  • õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et CardPlus VM OÜ piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui CardPlus VM OÜ ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
  • õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus CardPlus VM OÜ-le antud nõusolek tagasi võtta.
 • Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või CardPlus VM OÜ õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.
 • Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust ülal toodud jaotises „Ettevõttest“ toodud kontaktandmetel.
9. Kontaktandmed
 • Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke CardPlus VM OÜ-ga ühendust telefoni, e-posti või posti teel

CardPlus VM OÜ kontaktandmed on:
Ettevõtte nimi: CardPlus VM OÜ
Aadress:  Peterburi tee 81, Tallinn 13816
Telefon:  +372 6765100
E-post: info@cardplus.ee